Jaká mohou nastat hlediska při rozdělení typu střech

Střecha může být provedena několika různými způsoby. Právě různé konstrukční systémy umožňují architektům pracovat v podstatě volnou rukou. Dle dostupných stavebních materiálů může být realizováno cokoliv. Pracovat můžeme s rozdílným rozpětím svislých nosných konstrukcí i s objekty, které mají různý počet podlaží. U rovných střech můžeme řešit jejich sklon. Na rozdělení střech tak můžeme nahlížet z několika pohledů.

Rozdělení střech podle tvaru

Podle tvaru rozlišujeme střechy vytvořené rovinnými střešními plochami. Jde například o střechy ploché, pultové, sedlové, valbové, polovalbové, mansardové, křížové, polokřížové, stanové, věžové nebo pilové.

Střechy vytvořené zakřivenými střešními plochami se dělí na rozvinutelné, nerozvinutelné a translační. U rozvinutelných střech jde o typy válcové, kuželové, zvlněné a z výseků válcových ploch. Nerozvinuté jsou rotační kopulové nebo parabolické. Translační střechy jsou přímkové, křivkové, konoidy, anebo hyperbolicko-parabolické.

Posledním rozdělením dle tvaru jsou střechy vytvořené kombinací zakřivených ploch s rovinnými plochami.

Rozdělení střech podle rozpětí

Dle rozpětí můžeme střechy rozdělit na malou, střední a velkou. Malé rozpětí zahrnuje střechy do 12 metrů. Jedná se o krovy, konstrukce s průvlaky, panely a další. Do středního rozpětí spadají střechy o 12 - 36 metrů. Tam řadíme vazníky, rámové konstrukce a skořepiny. Poslední velké rozpětí od 36 metrů nabízí speciální vazníkové konstrukce, kopule, visuté střechy, pneumatické střechy a další.

Rozdělení střech podle sklonu střešních rovin

Střešní roviny mají také svá specifika. Tyto střechy dělíme je na ploché, šikmé a strmé. Ploché střechy mají sklon vnějšího povrchu α ≤ 5°. Šikmé střechy mají tento sklon v rozmezí 5° < α ≤ 45°. A strmé střechy nabídnou sklon vnějšího povrchu 45° < α < 90°.

Rozdělení střech podle konstrukčních systémů

Zde dělíme střechy na několik typů dle právě zvoleného konstrukčního systému:

 • krovy – dřevěné, železobetonové, ocelové, z kombinací materiálů
 • vazníky – plnostěnné, příhradové; přímopásové, obloukové ocelové, železobetonové, z předpjatého betonu, dřevěné
 • lomenice – vytvořené rovinnými deskami z různých materiálů
 • skořepiny - vytvořené zakřivenými deskami z různých materiálů
 • klenby - tvořené klenbovými oblouky různých tvarů a materiálů (cihly, železobeton, kámen)
 • prostorové příhradové konstrukce
 • visuté (zavěšené) střechy - provádí se pro velká rozpětí. Konstrukčně se řeší jako membránové, lanové a kombinované
 • pneumatické střechy - jejich hlavním nosným prvkem je vzduch nebo jiný plyn, popřípadě v kombinaci s jiným materiálem
  • Rozdělení střech podle počtu střešních plášťů

   Střešní pláště dělíme na jednoplášťové, dvouplášťové a několikaplášťové. Mezi jednoplášťové střechy patří střecha, která odděluje chráněné (vnitřní) prostředí jedním střešním pláštěm. U dvouplášťových je to střecha, která odděluje chráněné (vnitřní) prostředí dvěma střešními plášti oddělenými od sebe vzduchovou vrstvou. Poslední typ, několikaplášťová střecha, odděluje chráněné (vnitřní) prostředí několika střešními plášti oddělenými od sebe vzduchovými vrstvami.

   Rozdělení střech z hlediska pochůznosti

   Prvním typem tohoto členění jsou nepochůzné střechy, kde je umožněn přístup pouze pro kontrolu stavu konstrukce střechy a její nezbytnou údržbu. Případně pro kontrolu a obsluhu technologického zařízení umístěného na střeše.

   Druhým typem jsou provozní střechy, které jsou využívané pro účely dopravy, rekreace, umístění speciálního technologického vybavení, apod. Rozdělují se na pochůzné, pojížděné a zelené (vegetační).